POWRÓT
 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

                  Przewodnicząca

Urszula Maliszewska

Zastępca przewodniczącej
 

Joanna  Ślipko

Członkowie samorządu

Stroka Paulina

Kłodnicka Hanna

Kołtko Jakub

Kołpaczewski Karol

Jarosz Kamil

Kurzawska Kornela

Skobelska Klaudia

Gajda Judyta

Bąk Jakub

Owad Maria

Jabłońska Weronika

Burzyńska Agata
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§1

 

1.       Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Żarach działa w oparciu o art. 55 ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. Ust. Nr 67 poz. 329 z późniejszą zm. w 1996 r.) oraz statuy Gimnazjum nr 2 w Żarach;

2.       Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań .

§2Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

1.       Samorząd Uczniowski posiada określony ustawą zakres kompetencji (art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty).

a.       prawo do przedstawienia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów;

b.       prawo do zapoznawania się ze szkolnym zestawem programów nauczania , jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami;

c.       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań;

d.       prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e.       prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

f.        prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

g.       prawo do zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Klasyfikowania, Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły;

h.       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępu w nauce i wychowaniu;

i.         prawo do podejmowania decyzji w granicach swojej kompetencji;

j.         prawo do uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej w uzasadnionych przypadkach;

k.       prawo do podejmowania uchwał;

l.         prawo do posługiwania się własną pieczątką;

m.     prawo do współpracy z kołami zainteresowań uczniów i SS innych gimnazjów.

2.       Działalność Samorządu Uczniowskiego odbywa się według planu pracy, opracowanego przez Radę Samorządów Klasowych, na podstawie Planu Wychowawczego Szkoły w porozumieniu z opiekunem samorządu.

§3 Władze Samorządu Uczniowskiego

 

1.       Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

a.       Rada Samorządów Klasowych zwana dalej Radą;

b.       Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej Zarządu.

2.       Zakres Kompetencji i obowiązków Rady Samorządów Klasowych

2.1   Do kompetencji Rady należy:

·         wybór i odwołanie przedstawicieli uczniów Rady;

·         uchwalenie regulaminu SU i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;

·         wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz samorządu;

·         wybór opiekuna SU;

·         na wniosek Zarządu Rada może zmienić zakres obowiązków Zarządu;

·         przyjmowanie sprawozdań zespołów i Zarządu SU;

·         powoływanie spośród członków Rady zespołów, wybór ich przewodniczących oraz uchwalenie przydziału obowiązków poszczególnych zespołów;

·         podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU (plany pracy, akcje ogólnoszkolne);

2.2   W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu Opiekun Samorządu oraz zaproszeni goście.

2.3   Zebrania Rady odbywają się (nie rzadziej niż raz na miesiąc) według planu zebrań Rady.

2.4   Rada Zobowiązana jest prowadzić protokoły zebrań ze wszystkich swoich posiedzeń.

3.       Zakres kompetencji i obowiązków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

3.1   Powołanie Zarządu reguluje Ordynacja Wyborcza do Władz Samorządu Uczniowskiego.

3.2   Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią:

·         Przewodniczący SU;

·         Wiceprzewodniczący SU;

·         Sekretarz;

·         Skarbnik;

3.3   Do kompetencji Zarządu należy:

·           Kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego;

·           Reprezentowanie SU wewnątrz i na zewnątrz;

·           Przedstawienie sprawozdań semestralnym z działalności SU Radzie SU i Radzie Pedagogicznej;

·           Prowadzenie dokumentacji prac SU;

·           Prowadzenie gospodarki finansowej oraz dokumentacji finansowej.

3.4   W zebraniach zarządu mogą uczestniczyć: Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz zaproszeni goście.

3.5   Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Zebrania zwołuje i prowadzi Przewodniczący SU lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

3.6   Zarząd na pierwszym zebraniu zaznajamia się z przydziałem obowiązków:

3.6.1              Zakres Obowiązków Przewodniczącego SU:

·                planuje i prowadzi zebrania Zarządu, lub wyznacza prowadzącego;

·                reprezentuje SU wewnątrz i na zewnątrz;

·                współpracuje z dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu;

·                stara się angażować wszystkich uczniów do pracy na rzecz Samorządu;

·                pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami społeczności szkolnej: Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

·                szkoli swoich następców.

 

3.6.2              Zakres obowiązków Wiceprzewodniczącego SU:

·                w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki;

·                stoi na czele sekcji do spraw organizowania imprez szkolnych;

·                pomaga przewodniczącemu w pełni jego obowiązków.

 

3.6.3              Zakres obowiązków Sekretarza SU:

·                opracowuje wraz z przewodniczącym porządek zebrań Zarządu SU;

·                przed zebraniem gromadzi wnioski, które mają być rozpatrzone przez Zarząd;

·                protokołuje zebranie, rozsyła protokoły osobom zainteresowanym;

·                prowadzi dokumentację Zarządu (sprawozdania z zebrań, korespondencja, uchwały Rady, wpisy gości szkoły, opis działań Samorządu oraz ich projekty).

3.6.4              Zakres obowiązków Skarbnika SU:

·                prowadzi finanse Zarządu pod nadzorem opiekuna SU;

·                prowadzi dokładny zapis wszystkich operacji finansowych;

·                współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów;

·                informuje Zarząd i Radę o stanie kasy i wydatkach;

·                gromadzi rachunki.

3.7     Zarząd zobowiązany jest prowadzić protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

3.8     Wszystkie dokumenty oprócz finansowych podpisuje Przewodniczący i sekretarz Zarządu.

3.9     SU używa pieczątki nagłówkowej:

Samorząd Uczniowski

Gimnazjum nr 2 w Żarach

ul. Broni Pancernej 8

68-200 Żary

Pieczątka przechowywana jest przez Przewodniczącego SU.

§4 Fundusze SU

1.         Fundusze Zarządu SU pochodzą z dobrowolnych składek uczniowskich.

2.         Zarząd może również gromadzić fundusze z organizowanym imprez rozrywkowych oraz ze sprzedaży gazetek szkolnych, cegiełek.

3.         Za pieniądze oraz dokumentację finansową odpowiada skarbnik.

4.         Dokumenty finansowe w imieniu SU podpisuje Skarbnik i Przewodniczący SU.

5.         Raz w semestrze Skarbnik SU zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie Radzie SU.

6.         Zarząd SU może wystąpić do rady Rodziców z prośbą o dofinansowanie działalności SU.

§5 Wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

1.         Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

2.         Opiekun ma prawo uczestnictwa we wszystkich przejawach pracy Samorządu.

3.         Wybór Opiekuna dokonuje Samorząd Uczniowski w miesiącu czerwcu.

·                Kandydatów na funkcję SU spośród nauczycieli Gimnazjum mogą zgłaszać członkowie Rady pedagogicznej;

·                Wybory są tajne;

·                Wybory przeprowadza komisja Wyborcza powołana z członków SU;

·                W skład komisji wchodzą 3 osoby: przewodniczący, zastępca, sekretarz;

·                Każdy członek SU na kartce pisze nazwisko osoby kandydującej na opiekuna SU i wrzuca ją do skrzynki wyborczej;

·                Komisja wyborcza sporządza protokół i ogłasza do publicznej wiadomości wyniki głosowania;

·                Głosowanie jest ważne jeżeli bierze w nim udział bezwzględna większość członków SU (50% + 1).

 

§6Ordynacja wyborcza do władz Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 2 w Żarach.

 

1.                  Kadencja władz SU trwa dwa lata.

2.                  Wybory odbywają się w miesiącu czerwcu każdego roku.

3.                  Wybory są:

a.               powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu;

b.               równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos;

c.               bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władze SU;

d.               tajne, tzn. wybór jest anonimowy; (należy stworzyć warunki zapewniające tajność aktu głosowania).

4.                  Kandydować może każdy uczeń.

5.                  Kandydaturę zgłasza się pisemnie podając imię i nazwisko.

6.                  Okres zgłaszania kandydatów trwa dwa tygodnie od daty podania terminu wyborów.

7.                  Zgłoszenia kandydatów oddaje się Komisji Wyborczej.

8.                  Komisję Wyborczą powołuje opiekun SU na wniosek ustępującego zarządu przed wyborami, podając skład do publicznej wiadomości.

9.                  W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz 4 członków.

10.               Komisję Wyborczą stanowią uczniowie szkoły, którzy nie kandydują w wyborach.

11.               Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a.   podanie listy kandydatów najpóźniej 2 tygodnie przed wyborami;

b.   przygotowanie kart wyborczych;

c.   przeprowadzenie głosowania;

d.   ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie;

e.   sporządzenie protokołu głosowania.

12.               Każdy kandydat ma prawo do prowadzenia swej kampanii wyborczej, powołania sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie go promował.

13.               Kampania wyborcza trwa 12 dni od momentu zamknięcia listy wyborczej, tylko na terenie szkoły, w czasie przerw i po lekcjach.

14.               W czasie kampanii wyborczej nie można m. in.:

a.             oczerniać kontrkandydatów;

b.             niszczyć imienia szkoły i sztabów wyborczych innych kandydatów.

15.               W ostatnim dniu kampanii, na holu może odbyć się spotkanie przedwyborcze.

16.               Dzień przed wyborami obowiązuję zakaz agitacji tzw. cisza przedwyborcza.

17.               Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów do Zarządu SU.

18.               Na karcie powinna znajdować się informacja o sposobie głosowania – np. wybór następuje przez postawienie krzyżyka z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

19.               Członkami Zarządu zostają osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów.

20.               Głosowanie odbywa się dniu określonym przez Radę Samorządów Klasowych.

21.               Rada SU może odwołać członka Zarządu SU na podstawie wniosku złożonego przez minimum 90 wyborców.

22.               W przypadku rezygnacji któregoś członka z pełnionej funkcji w Zarządzie wchodzi osoba z kolejno największą liczbą głosów.

§7 Ordynacja Wyboru Rzecznika Praw Ucznia w Gimnazjum nr 2 w Żarach

 

1.                  Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.

2.                  Wybór Rzecznika Praw Ucznia odbywa się w październiku danego roku.

3.                  Do udziału w wyborach uprawnieni są uczniowie klas I-III.

4.                  Wybory są: powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.

5.                  Każdy uprawniony na 1 głos.

6.                  Głosy oddawane są na pracowników szkoły

7.                  Komisję Wyborczą powołuje opiekun i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, którzy podają jej skład do publicznej wiadomości. Komisję Wyborczą stanowią uczniowie klas I-III (2 uczniów z klas I, 2 uczniów z klas II, 2 uczniów z klas III).

8.                  W skład Komisji wchodzą:

a.             przewodniczący

b.             zastępca przewodniczącego

c.             sekretarz

d.             3 członków

9.                  Do zadań Komisji należy:

a.             przygotowanie kart wyborczych

b.             przeprowadzenie głosowania i obliczenie głosów

c.             ogłoszenie wyników wyborów – najpóźniej następnego dnia po głosowaniu

d.             sporządzenie protokołu

10.               Na karcie do głosowań powinna znajdować się informacja o sposobie głosowania.

11.               Głosowanie odbywa się w dniu ogłoszonym przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

12.               Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty wyborczej do opieczętowanej urny.

13.               Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę ważnych głosów. Jeżeli dwie lub więcej osób otrzymały taką samą liczbę głosów, należy przeprowadzić drugą turę wyborów.

14.               Rzecznik może złożyć rezygnację w czasie trwania kadencji.

15.               W uzasadnionych przypadkach (urlop, długotrwała absencja, sprawy osobiste, itp.) można zwolnić Rzecznika Praw Ucznia z pełnienia obowiązków.

16.               W wyniku utraty zaufania wyborców (bezwzględnej większości – łącznie Zarządu SU, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej) można odwołać Rzecznika przed upływem kadencji.

17.               Jeżeli w trakcie kadencji zaistnieje konieczność wyboru nowego Rzecznika Praw Ucznia (pkt 13,14,15), ponawia się procedurę wyborów.

18.               Każdy członek społeczności szkolnej może zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia ze swoją sprawą.

19.               Rzecznik powinien zapoznać się ze sprawą i wyrazić obiektywną opinię zainteresowanym.

20.               Sposób załatwiania sprawy omawia z osobą zgłaszającą.

21.               O zgłaszanych sprawach, trybie i sposobie ich rozwiązania ma prawo przedstawić swoje zdanie i opinię Dyrektorowi Szkoły.

22.               Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzszkolnego przysługuje mu prawo wystąpienia do Wojewódzkiego Rzecznika Praw Ucznia oraz Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.

23.               Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

 

Zatwierdzenie Regulaminu SU

1.                  Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzony jest uchwałą podjętą na podstawie głosowania (bezwzględną większością głosów 50% + 1).

2.                  Regulamin SU został zatwierdzony uchwałą nr …………. z dnia ……………………...

 

 

Podpis Przewodniczącego SU

 mgr Wioleta Dziemidowicz

…...………………………….